وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
تازه های قوانین و مقررات
آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران
بخشنامه شماره  57/28253 مورخ 1397/2/22 در خصوص گزارشگری بدهی ها و مطالبات به مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی
نامه دیوان محاسبات درخصوص ممنوعیت تامین هزینه افطاری توسط  کلیه دستگاههای اجرائی
افزایش حقوق کلیه مستمری های بازنشستگی و از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی 
بخشنامه شماره 54/24722 مورخ 1397/2/17  در خصوص نحوه گزارشگری دستگاه اجرایی دارای اعتبار استانی
بخشنامه پرداخت حقوق سال 1397
ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری - کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 
آیین نامه اجرایی بند ج تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1396 کل کشور 
ابلاغ قانون تفسیر چگونگی امهال وام

آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور در خصوص واگذاری اسناد خزانه اسلامی


شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی موضوع ماده 18 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 97 کل کشور
آیین نامه اجرای بند(ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
آئین نامه اجرایی بند (ت) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهور اسلامی ایران
تصویب نامه شماره 5678/ت55248 مورخ 97/1/27 هیات وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 97 کل کشور
بخشنامه در خصوص بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 کل کشور - تفاوت تطبیق موضوع مواد 71و78 قانون مدیریت خدمات کشوری
دستورالعمل حسابداری بند (و) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 96 کل کشور
دستورالعمل حسابداری موضوع جزء (1) و (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه
آیین نامه فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
دستورالعمل حسابداری بودجه جمعی - خرجی 
12345678910...>>>