وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
تازه های قوانین و مقررات
ابلاغ حق بیمه سال 1395 صندوق کارکنان دولت
تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان
نامه مهم دیوان محاسبات در خصوص تکلیف دستگاههای اجرایی در ورود اطلاعات فضاها و ساختمان های اداری
بخشنامه شماره 50000/83 مورخ 1395/04/13 دیوان محاسبات در خصوص اجرایی شدن ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر انجام عملیات پرداخت الکترونیکی کلیه حسابها دولتی.
اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور
اصلاح ماده(4) آیین نامه اجرایی  ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور


بخشنامه هیات دولت در خصوصو پرداخت وجه یا پاداش برای شرکت های که در خارج از کشور ایجاد و ثبت می گرددند از سوی شرکت ها و بانک های دولتی و عمومی

 
اصلاحیه ضمائم و جداول قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 
نامه وزارت نیرو درخصوص ممنوعیت تولید و واردات لامپ رشته ای

 
آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 5 قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 
ارسال لایحه معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی

بخشنامه شماره 46059/57 مورخ 18/3/1395 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص بدهی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی


بخشنامه شماره 49254/55 مورخ 23/3/1395 معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در خصوص سود سهام


آیین نامه اجرایی ماده (١٣) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازھای کشور و تقویت آنھا در امر صادرات و اصلاح ماده (١٠۴) قانون مالیاتھای مستقیم


آیین نامه اجرایی ماده (١٠٧) اصلاحی قانون مالیات ھای مستقیم


بخشنامه در خصوص پذیرش تعهدات مالی برای دولت در قبال دولت ها و اشخاص خارجی


آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم


ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395
12345678910...>>>