وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
تازه های قوانین و مقررات
آیین‌نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی

 
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص  ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور
آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3)  ماده( ١٣٩) اصلاحی قانون مالیات ھای مستقیم

 
اصلاح ماده(22) الحاقی آیین نامه اجرایی  ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

 
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (١7) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازھای کشور و تقویت آنھا در امر صادرات

 
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 
ابلاغ حق بیمه سال 1395 صندوق کارکنان دولت
تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان
نامه مهم دیوان محاسبات در خصوص تکلیف دستگاههای اجرایی در ورود اطلاعات فضاها و ساختمان های اداری
بخشنامه شماره 50000/83 مورخ 1395/04/13 دیوان محاسبات در خصوص اجرایی شدن ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر انجام عملیات پرداخت الکترونیکی کلیه حسابها دولتی.
اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور
اصلاح ماده(4) آیین نامه اجرایی  ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور


بخشنامه هیات دولت در خصوصو پرداخت وجه یا پاداش برای شرکت های که در خارج از کشور ایجاد و ثبت می گرددند از سوی شرکت ها و بانک های دولتی و عمومی

 
اصلاحیه ضمائم و جداول قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 
نامه وزارت نیرو درخصوص ممنوعیت تولید و واردات لامپ رشته ای

 
آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 5 قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 
12345678910...>>>