وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
تازه های قوانین و مقررات
آیین نامه اجرایی بندهای  (الف) (ب) (ج) و (د) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 
بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پرداخت پاداش و کمک رفاهی دستگاه اجرایی
تصویبنامه در خصوص مصداق نداشتن ماده (۵ )قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای داراییهای سرمایهای نهادهای موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


 
بخشنامه شماره 54/103310  مورخ 1395/6/7 در خصوص ابلاغ دستورالعمل حسابداری وجوه مصرف نشده تملک دارائی های سرمایه ای انتقالی از سال 1393 ( موضوع بند )الف) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1394) و فرم وضعیت وجوه مصرف نشده سنوات قبل اعتبارات تملک دارائیهای  سرمایه ای
بخشنامه شماره 97077/57 جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 
بخشنامه شماره 97379/54 جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص ارسال صورتهای مالی در سامانه سناما

 
آیین‌نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی

 
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص  ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور
آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3)  ماده( ١٣٩) اصلاحی قانون مالیات ھای مستقیم

 
اصلاح ماده(22) الحاقی آیین نامه اجرایی  ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

 
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (١7) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازھای کشور و تقویت آنھا در امر صادرات

 
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 
ابلاغ حق بیمه سال 1395 صندوق کارکنان دولت
تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان
نامه مهم دیوان محاسبات در خصوص تکلیف دستگاههای اجرایی در ورود اطلاعات فضاها و ساختمان های اداری
بخشنامه شماره 50000/83 مورخ 1395/04/13 دیوان محاسبات در خصوص اجرایی شدن ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر انجام عملیات پرداخت الکترونیکی کلیه حسابها دولتی.
اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور
اصلاح ماده(4) آیین نامه اجرایی  ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
12345678910...>>>