وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
تازه های قوانین و مقررات

آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون رفع موانع تولید ابلاغ شد


قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی(10/05/1394)


سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان
تکلیف دستگاه ها در اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان(10/05/1394)
آیین نامه اجرایی بند (ج) و (د) تبصره 11 قانون بودجه سال 94
آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
آیین نامه اجرایی  ماده 24 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
آیین نامه اجرایی  تبصره 26 قانون بودجه سال 94

دستورالعمل ابلاغ اعتبار از محل اوراق مشارکت فروش نرفته و اسناد خزانه اسلامی(5/3/1394 )

دستورالعمل اسناد خزانه اسلامی برای اعتبارات قبل از سال 1394 (5/3/1394)


دستورالعمل نحوه شناسایی وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1393

 آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394


آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون رفع موانع تولید


آیین نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تشویق خیّرین برای شرکت در طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای


آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور


آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور


تصویب نامه هیات وزیران در خصوص دوره بازپرداخت اقساط معوق و سررسید نشده تسهیلات گیرندگان طرح های اولویت‌دار دولتی از محل حساب ذخیره ارزی(14/04/1394)


آیین نامه اجرایی ماده (18)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)


آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده 9 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور


12345678910...>>>
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MefaGuest)


Powered By Sigma ITID.